Nyereményjáték szabályzat

Vissza a főoldalra

1. Általános rendelkezések

Jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik az Affidea Magyarország Kft. (székhely: 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. em., cégjegyzékszám: 01-09-078533) mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által üzemeltetett www.potenciateszt.hu weboldalán meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”).
A promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Progressive Bex Kft. (székhely: 1024 Budapest, Retek utca 33-35., cégjegyzékszám: 01-09-325966, továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.
A Nyereményjátékban a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint lehet részt venni.
A Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá, tekintettel arra, hogy a Szervező a Játékosok játékban való részvételét nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni érték nyújtásához.
A Nyereményjátékban csak az vehet részt, aki a kérdőív végén található checkbox kitöltésével igazolja, hogy a Játékszabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el, a 8. pont szerinti Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, illetve hozzájárul személyes adatainak a 8. pont szerint történő kezeléséhez.

2. A játék időtartama

A Nyereményjáték 2021.05.17-31. között (a „Nyereményjáték időtartama”) 1 alkalommal kerül megrendezésre a Szervező által üzemeltetett www.potenciateszt.hu weboldalán.

3. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek

A Nyereményjátékot a Szervező saját weboldalán teszi közzé: www.potenciateszt.hu
A Játékosnak a weboldalon foglaltak értelmében kell eljárnia. Az a Játékos, aki a Szervező fent nevezett weboldalán közzétett felhívásban szereplő feladatot végrehajtja, részt vehet a sorsoláson. A Játékos a neve és e-mail elérhetősége megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.
A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait a 8. pontban leírtak alapján a Szervező kezelje. A fent említett beleegyezés a Nyereményjátékban való részvételkor, a Szabályzat elfogadásával következik be. A Szabályzat a Játék lebonyolítását szolgáló www.potenciateszt.hu oldalon kerül publikálásra.
A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.
A Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik.
Érvénytelen pályázat
A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött regisztráció elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. Minden Játékos csak egy alkalommal vehet részt a Nyereményjátékban, tehát csak egy alkalommal adhatja meg adatait, az ismételt beküldés nem vehető figyelembe.
A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes, a Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult megadott adatait töröltetni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a regisztrációját ne vegyék figyelembe a játék során.
A sorsolás menete
A Nyereményjáték nyertesei, (összesen 3 db nyertes) sorsoló szoftver segítségével kerül kisorsolásra, 2021.06.01-én, hétfőn, 10 órakor a játék lezárulta után. Ezzel egyidejűleg 3 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
A Szervező ennek érdekében egyedi azonosítót rendel minden Játékoshoz. A Szervező a 100%-ban szabályosan nevező Játékosok egyedi azonosítóit a sorsolás alkalmával a sorsoló szoftverbe továbbítja. A sorsoló szoftver egy véletlenszám generátor, mely a bevitt azonosítók közül a “sorsolás” parancsra kilistázza egy adott Játékos egyedi azonosítóját.
A Nyereményjáték nyerteseit a Szervező legkésőbb 2021.június 1-ig kihirdeti.

4. Nyeremény

A Nyereményjáték nyereményeit az Affidea Magyarország Kft. biztosítja. Az 3 db Affidea Potencia szűrőcsomag tartalma:
• Urológiai szakorvosi vizsgálat
• Urológiai ultrahang vizsgálat
• Laborvizsgálat
• kardiológiai kivizsgálás (vizsgálat, terheléses EKG, szív-UH)
• Nyaki erek ultrahangos vizsgálata
A nyeremények változtatási jogát az Affidea Magyarország Kft. fenntartja.
A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.

5. A díjak átvételének feltételei:

A Szervező a nyertesekkel az eredményt a regisztrációkor megadott email címre kiküldött e-mailben közli.
A nyertesnek az értesítéstől számítva 10 munkanap áll rendelkezésére, hogy válaszüzenetben megírja az átvételhez szükséges adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím, adószám). Amennyiben ez idő alatt a nyertes nem veszi fel velünk a kapcsolatot és ezért nem tudjuk nyereményéről értesíteni, vagy a szükséges adatok valamelyikét nem adja meg, a felelősség a nyertest terheli, tartaléknyertes lép a helyébe.
A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.
Amennyiben a nyertes által privát üzenetben megadott e-mail cím hibásan került megadásra, úgy a nyertes jogosultságot veszt a nyereményre és ebben az esetben is tartaléknyertes kerül beállításra. A hibás e-mail címből eredő nyereményvesztés kapcsán sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vonható felelősségre. A díjakat kizárólag a nyertesekkel előzőleg egyeztetett módon, digitális úton, e-mailben juttatja el a Lebonyolító, a nyereményjáték lezárultát követő 60 napban.

6. Kizárások

A Szervező, az Affidea Magyarország Kft. és ezek társvállalatainak és leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményjátékkal, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.
Szervező jogosult bármely játékost a játékból kizárni, különösen, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A nyeremények után az Affidea Magyarország Kft. fizeti meg a személyi jövedelemadót.

8. Adatkezelés

A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz az Affidea Magyarország Kft., székhely: 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. em., cégjegyzékszám: 01-09-078533) minősül adatkezelőnek. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célokra kezeli a Nyereményjáték lezárásáig, vagy legkésőbb a sorsolás utáni 90 napig.

A Nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Progressive Bex Kft.
Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1024 Budapest, Retek utca 33-35.
Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 01-09-325966
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@progressive.hu
A Progressive Bex Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a Nyereményjáték lebonyolításában. Ennek során a Progressive Bex Kft. a tájékoztató levélben meghívottak nevét, e-mail címét, postacímét az utolsó üzenet kiküldését követő 60. nap elteltének időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatkezelés célja
A Nyereményjátékban való részvétel regisztrálása, a Nyereményjáték lebonyolítása, illetve nyertesség esetén az 5000,-Ft-on felüli nyeremény után keletkező SZJA fizetési kötelezettség.

Az adatkezelés jogalapja
A résztvevő hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
A hozzájárulás e-mail útján a marketing@affidea.hu címen bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt személyes adatok köre
• Név
• E-mail cím
• Telefonszám
• Postacím
• Adószám

Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével a Nyereményjátékban való részvétel egyidejűleg automatikusan megszűnik).
A nyereményjátékban részt vett, de nem nyertes pályázók személyes adatai a Nyereményjáték lezárását követő 90 napon belül törlésre kerülnek.
A Nyereményjátékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette. A Nyereményjátékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyereményjátékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel kezeli.

Adatbiztonság:
A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Nyereményjátékos személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Nyereményjátékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
A Nyereményjátékos megilleti:
a) hozzáféréshez való jog,
b) helyesbítéshez való jog,
c) törléshez való jog,
d) adatkezelés korlátozásához való jog,
e) tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen, valamint
f) az adathordozhatósághoz való jog.

a) Hozzáféréshez való jog
A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli a Nyereményjátékossal, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Ha a Szervező kezeli a Nyereményjátékos személyes adatait, akkor a Nyereményjátékos jogosult az alábbi információkhoz hozzáférni:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
• a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötték;
• az automatizált döntéshozatal ténye (ha alkalmazott ilyen eljárás), legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információ, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír, és a Nyereményjátékosra nézve milyen következményekkel jár.

b) Helyesbítéshez való jog
A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

c) Törléshez való jog
A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Nyereményjátékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a
a) személyes adat kezelése jogellenes;
b) a Nyereményjátékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Nyereményjátékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Nyereményjátékos másként kéri.
A Szervező a Nyereményjátékos részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Nyereményjátékosok: marketing@affidea.hu
Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Nyereményjátékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
A Nyereményjátékban résztvevő személyes adatainak a Nyereményjátékos kérésére történő törlése esetén, a Nyereményjátékos Nyereményjátékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.
Ha a Szervező nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és azokat törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy a Nyereményjátékos kérelmezte tőle az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
d) Adatkezelés korlátozásához való jog
A Nyereményjátékos kérheti a Szervezőt, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Szervező a személyes adatok tárolása kivételével csak a Nyereményjátékos hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
e) Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
A Nyereményjátékos tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelése a Szervező vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Bármikor tiltakozhat a Nyereményjátékos az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Szervező nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha a Nyereményjátékos tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen.
f) Adathordozhatósághoz való jog
A Nyereményjátékos kérheti, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul, és az adatkezelés automatizáltan történik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:
Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén az adatvédelmi csoporthoz lehet fordulni: dpo.hu@affidea.hu

Továbbá a Nyereményjátékos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)
A Nyereményjátékos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Nyereményjátékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Szervező a Nyereményjátékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogait, valamint jogában áll Szabályzat bejelentés nélküli módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások elérhetők lesznek a Szervező www.potenciateszt.hu weboldalán.

10. Felelősség kizárása

A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Nyereményjátékban feltöltött leírást, hozzászólást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező. üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező. megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, vagy a hozzászólást jegyző résztvevőt a Nyereményjátékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli.
A Szervezőt és ügynökeit, kapcsolt vállalkozásait, társvállalatait és/vagy képviselőit semmilyen felelősség nem terheli a Játékos bejegyzésének elvesztéséért, amennyiben az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben az internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a Játékos bejegyzése a határidő lejártát követően érkezik meg.

2021. május 17.